دومانلی هشترود
دوربین پیک هشترود؛

دومانلی هشترود

از صبح امروز سه شنبه ۷ دیماه مه غلیظی سرتاسر هشترود را فرا گرفته است.