اجرای سومین مرحله اجرای طرح گل‌های صالح در سال ۱۴۰۲ در حمایت از مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه در شهرستان چاراویماق

اجرای سومین مرحله اجرای طرح گل‌های صالح در سال ۱۴۰۲ در حمایت از مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه در شهرستان چاراویماق

سومین مرحله اجرای طرح گل‌های صالح در سال ۱۴۰۲ در حمایت از مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه در شهرستان چاراویماق با تامین ۸۰ بسته معیشتی توسط بنیاد علوی و با همکاری شبکه بهداشت شهرستان چاراویماق اجرا شد.