پوستر/ مسافران بهشت

پوستر/ مسافران بهشت

یاد شهدای مظلوم پرواز ۶۵۵ هواپیمای مسافربری ایران در آسمان خلیج فارس گرامی باد.