از نزدیک شدن به مناطق زیستگاهی حیات وحش و صید غیر مجاز آبزیان خودداری کنید
اداره محیط زیست هشترود هشدار داد؛

از نزدیک شدن به مناطق زیستگاهی حیات وحش و صید غیر مجاز آبزیان خودداری کنید

با توجه به شروع فصل زادآوری حیات وحش و تخم ریزی آبزیان از نزدیک شدن به مناطق زیستگاهی حیات وحش و خودداری از برداشتن و انتقال نوزادان آنها و همچنین صید غیر مجاز آبزیان در این ایام خود داری نمایید.

اجرای مرحله نهم طرح گلهای صالح توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق
در راستای حمایت از مادران باردار دچار سوء تغذیه صورت گرفت؛

اجرای مرحله نهم طرح گلهای صالح توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق

مرحله نهم طرح گلهای صالح (حمایت از مادران باردار دچار سوء تغذیه) توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق و به همت بنیاد مستضعفان اجرا شد.