با تغییر روسای هیات ها یک طیفی در مقابل طیف دیگر می ایستد/ کسی با چند روز سابقه ورزشی در یک رشته نمی تواند ادعای ریاست هیات آن رشته را داشته باشد/ انتخاب روسای ادارات به عنوان روسای هیات ها بدون نگاه به تخصص افراد نتیجه بخش نخواهد بود
گفتگوی صریح رئیس هیات والیبال هشترود با پیک هشترود:

با تغییر روسای هیات ها یک طیفی در مقابل طیف دیگر می ایستد/ کسی با چند روز سابقه ورزشی در یک رشته نمی تواند ادعای ریاست هیات آن رشته را داشته باشد/ انتخاب روسای ادارات به عنوان روسای هیات ها بدون نگاه به تخصص افراد نتیجه بخش نخواهد بود

علی ناطقی گفت: مشکل دیگر ما این است که متاسفانه با تغییر روسای هیات ها یک گروه در اطراف آن فرد قرار گرفته و گروه دیگر در مقابل آن می ایستند.