بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

آیا در زمان حضرت علی ع هم، گوگل وجود داشت؟

قدر نازل آن برای همه اتفاق می افتد، که گاهی با یک کلمه، تلنگری به انسان وارد می کند که: بسیاری از مجهولات او روشن می گردد.

28 آوریل 2016 - 00:24