بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

رئیس اداره تعاون روستائی شهرستان هشترود تغییر کرد

مهندس یعقوبیان معاون کنونی اداره جهادکشاورزی هشترود، به عنوان رئیس جدید اداره تعاون روستایی هشترود معرفی شد.

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵