ساعت: ۰۹:۳۲ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ شناسه خبر: 64248
ظرفیت های گردشگری هشترود؛

شهرســتان هشترود از جملــه شهرسـتان‌های محـروم و کمتـر برخــوردار اســتان آذربایجان شرقی است که با توجه به نقاط قوت فراوان و فرصت‌هایی که در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش گردشگری در این شهرستان است، به توسعه لازم نرسیده است.

Print Friendly

به گزارش پیک هشترود، براساس آخرین اطلاعات منتشر شده تاکنــون بیش از ۴۰ اثـر تاریخـی در سـطح این شهرسـتان شناسایی شـده اسـت کـه همگـی در رده آثـار حفاظت شـده قـرار دارنـد کـه از جمله آین آثار می‌تـوان قلعـه ضحـاک، بقعـه شـیخ بایزیـد بسـطامی، مسـجد جامـع هشـترود، تـالاب یانیـق و… اشـاره کـرد، ایـن مراکـز تاریخـی در شهرسـتان نیازمنـد ایجـاد امکانـات و زیرسـاخت‌های لازم جهـت جـذب توریســت و گردشــگری هستند.

ایجاد دهکده توریستی در شهرستان هشترود؛ چرا و چگونه

بنابراین در همین راستا از جمله اقدامات اجرایی و پروژه‌های در دست اقدام که برای توسعه محور باستان‌شناسی،گردشگری و فرهنگی شهرستان هشــترود صورت گرفته، می‌توان به ایجاد کمپ گردشگری در حاشیه سد سهند، توسعه گردشگری و باستان‌شناختی قلعه ضحاک و عملیاتی کردن و ایجاد دهکده تفریحی–توریستی روستای «آتش بیگ» اشاره کرد.

 

 

از سوی دیگر معرفی جاذبه‌های گردشگری، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و زمینه‌ســازی جهــت جــذب ســرمایه‌گذاران بخــش خصوصی بــا زمینــه فعالیت‌هــای گردشــگری، از دیگر راهبردهای رسیدن به توسـعه گردشـگری و تبدیل شـدن این شهرسـتان بـه یکـی از محورهـای توسـعه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش تعداد گردشگران و ایجاد سه مورد کمپ و دهکده توریستی اعلام شده است و از این رو برای تحقق این راهبردها اجرای سیاست‌هایی چون جـذب سـرمایه‌گذاری بخـش خصوصی از طریـق ایجـاد تسـهیل در فرآیندهای مربوطه، تبلیغات برای جذب گردشگر و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات مناسب گردشگران ضروری به نظر می‌رسد.

در این میان به چند تا از مناطق گردشگری شهرستان هشترود اشاره می‌کنم که قلعــه ضحــاک از جملــه آثــار قابــل حفاظــت و دیدنـی ایــن شهرســتان محسـوب می‌شـود کـه در سـه کیلومتـری ایسـتگاه «خراسـانک» واقـع شده اسـت که به عقیده کارشناسان آثار باسـتانی و تاریخـی موجـود در آن یکـی از مهم‌تریـن و مشـهورترین مراکـز تاریخـی و تمدنـی کشـور است.

عـده‌ای ایـن بنـا را از جملـه آثـار به جـای مانـده از دوره مـاد می‌داننـد کـه بعدهـا در دوران هخامنشـی، اشـکانی و ساسـانی مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه و در دوره‌هـای اسـلامی به صـورت دژ وسـیع بـزرگ درآمـده اسـت. آنچـه کـه امـروزه بیـش از هـر چیـزی جلب توجـه می‌کنـد، چهارطـاق زیبایـی از عهـد ساسـانی اسـت کـه دو طــرف بــاز آن در لــب پرتگاهــی در کنــار دره قــرار دارد.

بقایــای دیوارهــای ســنگی و گچـی قلعـه ضحـاک ظاهـراً از دوران قبـل از اسـلام اسـت و ایـن بنـا از قبـل از اسـلام تـا دوره اسـماعیلیه مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه اسـت.

بقعه شیخ بایزید بسطامی همچنان چشم انتظار گردشگران

بقعه شیخ بایزید بسطامی از دیگر آثار تاریخی ارزشمند این شهرستان است که این مکان در ۱۰کیلومتـری غـرب شهرسـتان هشـترود در روسـتایی به نـام «عزیزکنـدی» بقعه‌ای هشـت ضلعـی به صـورت سـاختمان قدیمـی نمایـان اسـت کـه اهالـی محـل بـه آن مقبـره شـیخ بایزیـد بسـطامی می‌گوینـد.

معمـاری ایـن بقعـه شـبیه بـه گنبـد سـرخ مراغـه و گنبـد علویـان در همـدان است که ایـن سـاختمان در ضلـع غربـی روسـتا و متصـل بـه آن واقـع شـده و دارای پـلان هشت ضلعـی بـوده و دارای گنبـد و تزئینـات داخلـی از گـچ‌کاری و در خـارج بنـا بـا نمـای آجـری است.

مسجد جامع هشترود، آثار ارزشمند دیگری است که این مسـجد در کنار خیابان شـهید بهشـتی شـمالی نزدیک فلکه شـهر قرار دارد و در حال حاضر محل برگزاری نماز جمعه و مراسـم مذهبی و سیاسـی اسـت. این مسـجد دارای ۱۱شبسـتان، ۶ سـتون سـنگی حجاری شـده با سرسـتون‌های حجاری شـده اســت و بــا آجــر قرمز رنــگ به صــورت طــاق‌گنبــدی شــکل احــداث شده اســت.

 

 

با این وجود تـالاب «یانیـق» از دیگر جاذبه‌های طبیعی و اکوتوریسم این شهرستان است کـه در ۳۵کیلومتـری جنـوب غربـی ایـن شهرسـتان و در کنـار جـاده هشـترود – مراغـه واقع شـده اسـت. ایـن تـالاب از دو بخــش مجــزا تشکیل شــده اســت. یکی از ۲ تــالاب «یانیــق» کــه به عنــوان اســتخر طبیعــی آبیــاری مورد اســتفاده کشــاورزان قــرار می‌گیــرد، وســعتی در حــدود یــک هکتـار و تـالاب دیگـر کـه در «گـوی تپـه ماهـور» قـرار گرفتـه و به صـورت نـوار باریـک امتداد یافتــه، چهار هکتــار وســعت دارد.

ارتفــاع تالاب‌هــای «یانیــق» از ســطح دریــا یــک‌هـزار و ۶۰۰متـر بـوده و هـر ۲ آنهـا در بخـش مرکـزی خـود بیـش از  ۲ متـر عمـق دارند.

نا گفته نماند، تـالاب «یانیـق» در حال حاضر به عنـوان یکــی از چهــار زیســتگاه زادآوری اردک سرســفید در کشــور است.

از جاذبه‌هــای اکوتوریســتی دیگــر ایــن شهرســتان می‌تــوان بــه تــالاب «بزوجیــق»، دامنه‌هــای کــوه سـهند، باغ‌های «آغبـلاغ چایـی» مشـرف به شـهر هشـترود، دریاچه سـد سـهند و «غـار آغبـلاغ مهمـان» اشـاره کـرد.

طرح توسعه صنعت گردشگری در شهرستان‌ها در اغماء

فرجام سخن این که مسؤولان، متولیان این بخش و دستگاه‌های ذی‌ربط در برخی شهرستان‌ها به منظور توسعه پایدار بخش گردشگری، گردشگری در حوزه‌های مختلف را در اولویت برنامه‌های راهبردی خویش در نظر می‌گیرند تا اینکه گامی موثر و سهمی در کاهش محرومیت منطقه و به ویژه توسعه و آبادانی شهرستان داشته باشند.

از آنجایی که به باور تحلیل‌گران این بخش؛ صنعــت گردشــگری از ۲ جهــت دارای اهمیــت بوده که در مرحله نخست گردشگران با سفر به مناطق مختلف کشور با مــردم بــا دیگــر فرهنگ‌هــا، نژادهــا، اقــوام، ســرزمین‌ها و غیــره آشنا می‌شــوند و دوم اینکه از نظـر اقتصـادی نیز یکـی از منابـع مهـم درآمـد و ایجاد اشـتغال، محسـوب می‌شـود کـه امـروزه جنبـه اقتصـادی آن بیشـتر مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت.

فعالیت‌هـای گردشـگری باعـث ایجـاد تقاضـا بـرای کالاهـا و خدمات شـده که موجـب توسـعه اقتصادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی می‌شود، در نهایت مشـاغل بی‌شـماری ایجـاد می‌کند و باعـث ارتقــاء ســطح فرهنگــی می‌شــود.

بر همین اساس، مطالعــات و بررســی‌های وضــع موجــود نشــان می‌دهــد کــه جاذبه‌هــای طبیعــی شهرســتان هشــترود نه تنهــا واجــد ارزش‌هــای منطقـه‌ای و ملـی اسـت بلکـه در مـوارد عدیـده‌ای از اهمیـت و ارزش بین‌المللـی نیـز برخـوردار است.

 

 

ایـن منابـع و جاذبه‌هـا به عنـوان عناصـری ممتـاز و مناسـب از نظـر صنعـت گردشـگری است. در هر صورت به نظر می‌آید، هر چند ظرفیت‌های زیادی در توسعه گردشگری در این شهرستان فراهم است اما سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها برای جذب گردشگر بیشتر مغفول مانده است، بنابراین در این راستا شـناخت ظرفیت‌های گردشـگری شهرسـتان و معرفـی آن بـه گردشـگران داخلـی و خارجـی و ارائـه راهکارهـای مناسـب، شـرایط لازم بـرای تبدیل شـدن شهرسـتان به عنـوان مقصـد اصلـی گردشـگران ضروری است.

افزون بر آنچه گفته شد، فاصلـه شهرسـتان هشترود از مرکـز آذربایجان‌شرقی ۱۲۱کیلومتـر بـوده و در بخـش جنوبی اسـتان واقــع شــده اســت و از طــرف شــمال بــا شهرســتان بســتان‌آباد، از طــرف غــرب بــا شهرسـتان مراغـه، از طـرف شـرق بـا شهرسـتان میانـه و از طـرف جنـوب با شهرسـتان چاراویمــاق همجــوار است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

Print Friendly

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده